2016-05-12

Vélemény a XIII. Kerületi Építési Szabályzat rendelettervezetéhez

2016. május 17-ig lehet eljuttatni észrevételeinket a készülő Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) rendelettervezetével kapcsolatban a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalhoz.

A rendelettervezetet és a kapcsolódó anyagokat áttekintettük, és úgy találtuk, hogy a Bessenyei utca – Pannónia utca – Tutaj utca – Hegedűs Gyula utca által határolt területre (a volt Pannónia utcai óvoda telkére) vonatkozóan a rendelettervezet nincs összhangban, sőt véleményünk szerint ellentétes az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénnyel. 

Észrevételeinket összegyűjtöttük, és arra kérünk, Te is küldd el ezeket a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájára! (Persze, ha egyetértesz velük.)

Leveleddel erősítsd meg, hogy a rendelettervezet sérti a lakosság életminőségének megőrzéséhez és az egészséges, jó minőségű környezethez való jogát!

A "Bővebben" linken, a cikk folytatásaként elérheted a beadvány teljes szövegét.

A csatolt word dokumentumot felhasználva, testre szabva készítheted el saját leveled!

Használd ezt a linket ha új levelet kívánsz megnyitni, amiben elküldheted hozzászólásod a rendelettervezethez!

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda
1139 Budapest, Béke tér 1.

Tárgy: a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) rendelettervezetének véleményezése

Tisztelt Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Főépítészi Irodája!

Alulírott ……………………, XIII. kerületi lakosként alábbiakban küldöm javaslataimat a közreadott KÉSZ tervezetének felülvizsgálatával kapcsolatban a megadott határidőn belül

Vélemény a XIII. KÉSZ rendelettervezet, véleményezési dokumentáció 1.-hez

1) Az 58. § (1) bekezdésben az építési övezetek területén a 11. számú táblázatban rögzített építésre vonatkozó paraméterekkel kapcsolatban a Vi-1/2419 övezetre vonatkozóan javaslom:

a) a közhasználatú terület kialakítására adható +0,5 általános szintterületi mutató növekmény törlését,

b) amennyiben az épületben a garázs nélküli általános szintterület 50%‐át meghaladó mértékben lakások létesülnek, az általános szintterületi mutató 0,5‐tel csökkentett értékét vegyék figyelembe a 32. § (2) bekezdésének a) pontja szerint,

c) a megengedett legkisebb zöldfelületi arányt 10%-ról 20%-ra módosítani d) új épület elhelyezése esetén teljes értékű zöldfelület előírását minimum a terület 10%-ra.

2) A 60. § (1) bekezdésben az építési övezetek területén a 13. számú táblázatban rögzített építésre vonatkozó paraméterekkel kapcsolatban a Vi-3/223 övezetre vonatkozóan javaslom:

a) a telek megengedett legnagyobb általános szintterületi mutatójának csökkentését a 3,5-ről a fővárosi TSZT elvárásainak jobban megfelelő 1,5 értékre,

b) a közhasználatú terület kialakítására adható +0,5 általános szintterületi mutató növekmény törlését,

c) a megengedett legkisebb zöldfelületi arány 10%-ról 20%-ra való módosítását.

3) A 60. § (3) bekezdés a) pontjához javaslom: új épület elhelyezése esetén teljes értékű zöldfelület előírását minimum a terület 10%-ára.

4) A 77/A. § (5) Egyéb kiegészítő előírások a) pontjában szereplő szintterületi mutató +0,5-ös kedvezményét törölni javaslom.

5) A 77/A. § (5) Egyéb kiegészítő előírások bekezdésébe javaslom beemelni, hogy amennyiben az épületben a garázs nélküli általános szintterület 50%‐át meghaladó mértékben lakások létesülnek, az általános szintterületi mutató 0,5‐tel csökkentett értékét vegyék figyelembe a 32. § (2) bekezdésének a) pontja szerint.

Indoklás

A módosítási javaslattal érintett Bessenyei utca – Pannónia utca – Tutaj utca – Hegedűs Gyula utca által határolt területre vonatkozóan a rendelettervezet jelenlegi állapotában nincs összhangban, sőt véleményem szerint ellentétes az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény) 7. §-ában megfogalmazott alapelvi szintű követelménnyel, miszerint „a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását, a jogos magánérdekekre tekintettel”.

A rendelettervezet a beruházói érdeket támogatja. Az idézett jogszabállyal ellentétesen a terület felhasználása nem a közérdeknek, hanem a beruházói igénynek felelne meg. A rendelettervezet nem képviseli a lakosság életminőségének megőrzéséhez, az egészséges, jó minőségű környezethez való jogot, a természeti, táji értékek gyarapításához és védelméhez, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításához kapcsolódó közérdeket.

(Közel 3 éve igyekszik a környék lakossága érvényre juttatni a köz érdekét, de csak a beruházói magánérdek érvényesül. Ami nem nevezhető jogos magánérdeknek, mert a beruházó igényeit jogi lehetőség nem támasztja alá, hanem a „településrendezés igazodik” az elvárásaihoz.)

A Bessenyei utca – Pannónia utca – Tutaj utca – Hegedűs Gyula utca által határolt terület Újlipótvárosban helyezkedik el.

A rendelettervezet ellentétes az XIII. kerületi önkormányzat 107/2013. (VI.27.) Ö.K. határozattal elfogadott XIII. kerületi hosszú távú településfejlesztési koncepciójával, amely Újlipótváros tekintetében célként fogalmazza meg a beépítési sűrűség fellazítását, a foghíjak park-, vagy kulturális funkciókkal való megtöltését.

A rendelettervezet ellentétes hatású a kapcsolódó dokumentumokban (Megalapozó vizsgálat, Alátámasztó javaslat, Részletes szabályzási koncepció) Újlipótvárossal kapcsolatban tett intézkedési javaslatokkal.

Megalapozó vizsgálat (68-69.oldal) foglalkozik a Zöldfelületi intenzitás problémáival.

„A zöldfelületi intenzitás eltérő értékei a kerületben térségi szinten is jól kimutathatók, a rossz helyzetű területek lehatárolhatók. A lakóterületek tekintetében a legrosszabb helyzetben Újlipótváros területe van, mely a belváros többi részéhez hasonlóan a legalacsonyabb ZFI értékekkel rendelkezik.”

Kritikus ZFIAhol a tömbre vonatkoztatva a ZFI érték átlagosan 10% körüli érték alatt mutatkozik, az kritikusan alacsony értékűnek, míg a ~10-20% közötti értékű tömbök alacsony ZFI értékűnek tekinthetők.
A térkép nagy korrelációt mutat a térségi szintű elemzéssel. A kritikusan alacsony értékű tömbök főként a sűrűn illetve a nagy beépítési mértékkel rendelkező tömbök esetén jellemzők, így elsősorban Újlipótváros, Középső Angyalföld, és a Váci út menti tömbök érintettek.
A tömb szinten értelmezett ZFI érték elemzése az övezetképzésnél, a zöldfelületi arány meghatározásánál kaphat kiemelt jelentőséget. Az ily módon meghatározott tömbök távlati átalakulásánál a zöldfelületi intenzitás növelését kiemelt szempontnak kell tekinteni, függetlenül annak jelenlegi, vagy távlati funkciójától (pl. lakó – gazdasági).”

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2008 utolsó 2014-es felülvizsgálata is megállapította, hogy Újlipótáros vonatkozásában, „szükséges a zöldfelületek növelése, az utcafásítás, virágosítás folytatása”.

Megalapozó vizsgálat (100.oldal) Vi-1 területfelhasználási egység esetében, „Ahol átalakuló, funkcióváltó területeket is érintenek, ott zöldterülettel együtt, vagy jelentősebb zöldfelületi mértékkel kell kialakítani.
Legnagyobb beépítési sűrűségük 3,0 – 5,75 közötti érték lehet. A zöldfelületi intenzitás megtartása és javítása érdekében a területfelhasználási kategóriára vonatkozóan 10% a legkisebb zöldfelületi átlagérték.

Megalapozó vizsgálat (108.oldal) Vi-3 területfelhasználási egység esetében, „A beépítési sűrűségük értéke 0,75 – 2,0 lehet. Az alapellátását biztosító intézményeknél is szükségesek a – lehetőleg közcélú – zöldfelületek, ennek érdekében a területfelhasználási kategóriára vonatkozóan 20% a legkisebb zöldfelületi átlagérték.

A rendelettervezett a megengedett legkisebb zöldfelületi arányt 10%-ban határozta meg, ami Vi-3 területfelhasználási egység esetében alacsonyabb zöldfelületi arány az előírhatónál. Ezt nem tekintem elfogadhatónak.

Megalapozó vizsgálat (212.oldal) Konfliktusok az egyes városrészekben
„Újlipótváros
A városrészen belül a legnagyobb a beépített területe a telkeknek, kevés a zöldfelület ebből adódóan, és a beépítési sűrűség is itt a legmagasabb.”

Megalapozó vizsgálat (214.oldal) Az épített környezet és a helyi potenciál ellentéte
„A kerület legsűrűbben beépített területének Újlipótváros déli része számít, ahol a zártudvaros beépítés uralkodik. Hasonló tömbökkel lehet találkozni elszórtan a kerület egyéb helyszínein is, de sajnos új beépítések is produkálnak szinte hasonló intenzitást.
Ezeken a területeken a zöldfelület hiány feltűnően nagy problémát jelent és megoldhatatlan is hosszabb távon.

A megalapozó vizsgálat is feltárja, hogy Újlipótváros sűrűn beépített területnek számít, így a rendelettervezetben meghatározott +0,5 általános szintterületi mutató növekmény ezt a sűrűséget növeli így elfogadhatatlan. Lakó funkció kialakítása esetén éppen a szintterületi mutató csökkentése indokolt, az élhető környezet kialakítás érdekében.

Tisztelt Főépítészi Iroda! Kérem javaslataim figyelembe vételét a Budapest XIII. Kerület Kerületi Építési Szabályzat rendelet kialakítása során.

Budapest, 2016. május 12.

Tisztelettel,  

Megosztás

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6